Skip to content

Dwumiesięcznik "Forum Atomowe"

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer czasopisma „Forum Atomowe” redagowanego przez młody Zespół naszej Fundacji. Pismo to kierujemy do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych różnymi aspektami pokojowego wykorzystania energii jądrowej: od badań naukowych i zagadnień technicznych do problemów społecznych z nim związanych. Liczymy, że znajdą się wśród Odbiorców przede wszystkim: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej oraz inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, młodzi naukowcy, nauczyciele, studenci rozmaitych kierunków studiów, uczniowie starszych klas liceum oraz miłośnicy nauki i osoby zainteresowane tym zagadnieniem. „Forum Atomowe” ma posłużyć wzrostowi społecznej wiedzy i świadomości dotyczącej energii jądrowej po to, abyśmy nie bali się korzystać z jej możliwości.

Życzę Czytelnikom wielu dobrych, ciekawych publikacji, a Redakcji czasopisma dobrych pomysłów i wytrwałości w budowaniu marki tej ważnej społecznie inicjatywy popularyzującej trudne zagadnienia  naukowe.

 

„FORUM ATOMOWE”, Numer 1/2011, marzec-kwiecień
W numerze m.in.:
– Na początku było odkrycie…
– Propozycje jądrowych reaktorów energetycznych dla Polski
– Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium
– Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych
– Nieelektryczne wykorzystanie reaktorów jądrowych

Redaktor naczelny: Maciej Moszczyński • Redaktor odpowiedzialny za treść: Łukasz Koszuk • Komitet Redakcyjny: Adrian Bujas, Krzysztof Ciupek, Jacek Frost, Mariusz Łuszcz, Jakub Ośko, Kamil Patynowski, Anna Przybyszewska, Monika Szymańska, Maciej Zarzycki • Korekta: Jakub Danecki • Promocja i marketing: Kamil Patynowski • Opracowanie graficzne i skład: Wojciech Stachowiak

ERRATA:
W artykule „Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych” wkradł się błąd (brakuje indeksów górnych przy wartościach aktywności).

Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikuje się ze względu na poziom aktywności:
1) niskoaktywne — jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów nie przekracza wartości
108 Bq;
2) średnioaktywne — jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów przekracza wartość

108 Bq, ale nie przekracza wartości 1012 Bq;
3) wysokoaktywne — jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów przekracza wartość

10
12 Bq.

Błąd występuje w wersji drukowanej pisma.

Czasopismo „Forum Atomowe” zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem PR 17256.

Back To Top