skip to Main Content

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w Konkursu wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniotwórczości – Poskromić Atom. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Etap pierwszy

Rozwiąż test online składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobędą minimum 10 punktów automatycznie zostają zakwalifikowani do drugiego etapu. Do testu można przystąpić trzykrotnie.

Etap drugi

Rozwiąż dwa lub trzy wybrane przez siebie zadania z treścią oraz  zadanie problemowe. Rozwiązania zadań prześlij przez swoje konto na naszej platformie. 20 osób z największą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do finału.

Zadania 2. etapu (plik PDF)

FINAŁ

Wybierz i opracuj jeden z czterech tematów problemowych poświęconych energii jądrowej i promieniotwórczości. Przygotuj prezentację, którą zaprezentujesz podczas sesji finałowej przeprowadzonej online, zdalnie. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

ETAP 1. – szczegóły:

 • Aby przystąpić do Konkursu należy zarejestrować się na naszej platformie konkursowej;
 • Każdy może zarejestrować się tylko jeden raz – zgodnie z regulaminem Konkursu  Uczestnik ma możliwość podejść do testu  trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Każda próba nieuczciwego zwiększenia sobie szansy na kwalifikację do drugiego etapu, poprzez tworzenie kolejnych kont na zmienione adresy mailowe, powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu;
 • W dowolnym momencie (w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu) po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wykonać test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
 • Zakres merytoryczny testu opisany jest w zakładce „Co musisz umieć i wiedzieć?”;
 • Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • 300 pierwszych Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 10 z 15 pytań zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu;
 • Uczestnik ma możliwość podejść do testu trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Przy każdym podejściu Uczestnik otrzymuje inny zestaw pytań;
 • Od razu po wykonaniu testu Uczestnik otrzyma wynik. Uczestnik nie uzyska informacji, na które pytania odpowiedział błędnie, a jedynie liczbę punktów zdobytych w czasie testu;
 • W przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów Uczestnik ma wciąż możliwość poprawić ten wyniku w kolejnym, dostępnym podejściu;
 • O kwalifikacji do drugiego etapu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 24-48 h od przekroczenia progu 10 punktów w teście wiedzy;
 • W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu Uczestnik może od razu przystąpić do rozwiązywania zadań tego etapu.

ETAP 2. – szczegóły:

 • Spośród czterech zadań z treścią, przygotowanych przez Komisję Konkursową, Uczestnik Konkursu przesyła rozwiązania dwóch lub trzech wybranych przez siebie zadań oraz rozwiązanie zadania problemowego;
 • Jeżeli Uczestnik prześle rozwiązania więcej niż trzech zadań z treścią, ocenie podlegać będą tylko trzy pierwsze zadania przesłane poprzez platformę konkursową;
 • Zadania mają różny stopień trudności, a tym samym różną liczbę punktów do zdobycia za prawidłowe rozwiązanie. Informacja o maksymalnej liczbie punktów możliwej do uzyskania dostępna jest wraz z treścią tych zadań;
 • Uczestnicy rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania;
 • Wyniki pośrednie i wynik ostateczny wybranych przez siebie zadań z treścią (liczby wraz z jednostkami) Uczestnik wprowadza w formularzu na platformie internetowej Konkursu, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto;
 • Pełne rozwiązanie zadania z treścią powinno zostać spisane ręcznie na kartce (wraz z wyprowadzeniem wzorów, jeśli jest to konieczne, komentarzami,…). Skan lub zdjęcie dobrej jakości tych arkuszy należy przesłać przez platformę poprzez swoje dedykowane konto Uczestnika. Zadanie problemowe może zostać opracowane w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. Każde zadanie powinno zostać przesłane w osobnych plikach, zgodnie z instrukcją podaną na platformie internetowej Konkursu;
 • Termin przesyłania rozwiązań podany zostanie w terminarzu Konkursu.

Zadania 2. etapu – pobierz plik PDF

Jak przygotować zadania do wysyłki?

Rozwiązania poszczególnych zadań z treścią powinny być na oddzielnych arkuszach. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinno znajdować się imię i nazwisko. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza danego zadania powinny znajdować się:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zadanie problemowe należy opracować w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów, które można przygotować używając dowolnego narzędzia. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. U góry pierwszej strony należy umieścić informacje o Uczestniku:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zasady oceniania zadań:

W przypadku zadań z treścią ocenie podlegać będzie:

 • umiejętność zastosowania podstawowych praw fizyki i uproszczonych modeli matematycznych do rozwiązywania zadania,
 • samodzielność w formułowaniu wniosków,
 • umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • poprawność matematyczna,
 • poprawne sporządzenie wykresu, opis i wyskalowanie osi,
 • wymóg podania w rozwiązaniu wyniku wraz z jednostką,
 • przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik powinien udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych,
 • pominięcie cząstkowych obliczeń lub prezentacji sposobu rozumowania może spowodować utratę punktów.

W przypadku zadania otwartego ocenie podlegać będzie:

 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • właściwie i bezbłędnie wykonane tabele i diagramy,
 • kreatywność rozwiązania problemu,
 • poprawność językowa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym.

Finał – szczegóły:

 • Kwalifikacja do finału odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań drugiego etapu;
 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów na drugim etapie Konkursu. W przypadku remisu o zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskana na etapie pierwszym;
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin finału ogłoszony został w terminarzu konkursu;
 • Finał ma formę prezentacji przygotowanej przez Uczestnika. Uczestnicy zakwalifikowani do finału, w dniu ogłoszenia wyników drugiego etapu, otrzymują cztery tematy problemowe. Spośród tych tematów wybierają jeden i przygotowują go do zaprezentowania podczas sesji finałowej, realizowanej na żywo; 
 • Finał przeprowadzony w całości zdalnie w ciągu jednego dnia;
 • Prezentacja finałowa zrealizowana będzie poprzez wybrany przez Organizatora komunikator internetowy. Uczestnik powinien przygotować prezentację w postaci pliku PDF, PowerPoint, LibreOffice lub innym popularnym formacie. Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania;
 • O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację. W przypadku remisu decyduje  suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Co będziemy oceniać w czasie prezentacji etapu finałowego?

 • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji oraz wypowiedzi ustnej,
 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • układ prezentacji,
 • kreatywność oraz atrakcyjność prezentowanego materiału,
 • samodzielność wykonania prezentacji,
 • poprawność językowa, zasób słownictwa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • wypowiedź zgodna z tematem.

Rejestracja i logowanie do platformy konkursowej:

Rejestracja i obsługa Konkursu odbywa się poprzez platformę konkursową Fundacji FORUM ATOMOWE.

Etapy rejestracji:

 1. Kliknij przycisk „REJESTRACJA” u góry strony, który przekieruje do formularza rejestracyjnego na platformie konkursowej.
 2. Wypełnij formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika wymagane jest także podanie imienia i nazwiska jednego z rodziców lub prawnego opiekuna;
 3. Należy wypełnić formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
 4. Prosimy zapamiętać login i hasło – posłużą one potem do logowania do platformy konkursowej.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na skrzynkę pocztową wysłany zostanie email potwierdzający rejestrację do Konkursu oraz email zawierający link aktywujący konto na platformie konkursowej. Należy kliknąć w link podany w emailu. Wówczas konto Uczestnika na platformie konkursowej będzie aktywne. Jeśli jednak wiadomość nie przyjdzie natychmiast po rejestracji, należy odczekać chwilę i/lub sprawdzić folder spam. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt: poskromic-atom@forumatomowe.org.
 6. Ważne! Prosimy pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu, aby wziąć udział w dalszej części Konkursu należy przesłać podpisany przez Uczestnika, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, formularz zgody dostępny jest w zakładce „Formularz zgody”. Formularz przesyłamy przez platformę Konkursową.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” pojawi się ekran z informacją o polityce dotyczącej plików cookies i logów serwera. Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję „Wyrażam zgodę na Polityka dotycząca plików cookies i logów serwera” i kliknąć przycisk „Dalej”.

Następnie pojawi się ekran powitalny platformy konkursowej. Aby przesłać formularze zgody, a następnie pracę konkursową należy kliknąć w link >Konkurs „Poskromić Atom”<.

Rejestracja do Konkursu możliwa jest do ostatniej minuty trwania Etapu 1. i 2. Konkursu, tj. do dnia 1 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

UWAGA! Do platformy konkursowej loguj się zawsze poprzez przycisk „LOGOWANIE” u góry strony. Należy użyć wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła.

Formularze zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:

W przypadku uczniów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób które ukończyły 18 rok życia), warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem.

🗎 Formularz zgody pełnoletniego Uczestnika (plik PDF)

W przypadku uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 roku życia), warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

🗎 Formularz zgody niepełnoletniego Uczestnika (plik PDF)

Wybrany formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę Konkursową. Dopiero po załadowaniu podpisanego formularza zgody Uczestnik będzie miał możliwość przesłać rozwiązania zadań drugiego etapu Konkursu.

Uwaga! Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komisji Konkursowej sprawdzanie prac na drugim etapie Konkursu.

Terminarz Konkursu:

Etap 1. – do 1 listopada 2023 r,

Etap 2. – do 1 listopada 2023 r.

Etap 1. i 2. prowadzone są równolegle. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu w dowolnym momencie. Jednak nieprzekraczalny termin nadsyłania zadań drugiego etapu to 1 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu – sobota 10 listopada 2023 r. Wyniki podane zostaną na stronie internetowej Konkursu oraz w trakcie specjalnego webinaru, który zostanie zrealizowany tego dnia. W dniu ogłoszenia wyników opublikowane zostaną także tematy prezentacji finałowych. Zaprezentujemy i omówimy je także na zakończenie webinaru.

Finał Konkursu – 25 listopada 2023 r. (sobota), zdalnie przez wybrany komunikator. 

Webinar:

Pragniemy poinformować, że ogłoszenie wyników drugiego etapu trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo odbędzie się w piątek 10 listopada. Już dziś zapraszamy Wszystkich na spotkanie na żywo, które rozpoczniemy specjalnym webinarem, dedykowanym tylko dla Was.

Szczegóły dotyczące webinaru podamy w terminie późniejszym.

Po webinarze ogłosimy wyniki drugiego etapu Konkursu. Przedstawimy listę finalistów oraz tematy zagadnień finałowych.

Co musisz wiedzieć i umieć?

Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje zakres rozszerzony podstawy programowej fizyki w szkole średniej, w szczególności:

 • kinetyka i dynamika,
 • termodynamika,
 • prąd elektryczny,
 • fizyka atomowa,
 • fizyka jądrowa.

Ponadto tematyka Konkursu obejmuje także zagadnienia:

 • ochrony radiologicznej,
 • energetyki jądrowej (zasada działania reaktora jądrowego i jego bezpiecznej pracy, elektrownie jądrowe na świecie),
 • program energetyki jądrowej w Polsce (w przeszłości i obecnie).

Skąd czerpać wiedzę?

Jako główne źródło informacji proponujemy portal wiedzy o energii jądrowej – Nukleo.pl.

Nukleo.pl to portal edukacyjny prowadzony przez Fundację FORUM ATOMOWE, poświęcony energetyce jądrowej i promieniotwórczości. Składa się z trzech modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo, zawierających łącznie 167 rozdziałów.

Działy tematyczne portalu:

Polecane materiały źródłowe:

 • podręcznik do fizyki w szkole średnie, zakres rozszerzony,
 • Skąd się biorą odpady promieniotwórcze? Przewodnik młodego odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, ZUOP, 2018 (do pobrania tutaj),
 • Detekcja promieniowania jonizującego. Przewodnik Młodego Odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020 (do pobrania tutaj),
 • Radon i jego źródła. Przewodnik Młodego Odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020 (do pobrania tutaj),
 • Operacja Yellow Cake, komiks, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2016 (do pobrania tutaj),
 • Krótki film „Jak działa elektrownia jądrowa?”: https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s, PGE EJ1,
 • Portal swiadomieoatomie.pl,
 • Portal Polski atom: www.gov.pl/web/polski-atom,
 • A. Czerwiński: Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa 1998.

Nagrody:

 • Tytuł Finalisty Konkursu otrzymują wszyscy, który uczestniczą w etapie finałowym.
 • Tytuł Laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym.
 • Finaliści Konkursu otrzymują dyplom finalisty.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dyplom laureata.
 • Laureaci Konkursu oraz finaliści, którzy zajęli miejsca 4. i 5. otrzymują nagrody rzeczowe – karty podarunkowe do sklepu z elektroniką.

Nagrody główne:

1. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 8000 zł

2. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 6000 zł

3. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 4000 zł

4. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 2000 zł

5. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1500 zł

Wyróżnienie:

20 uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie drugim, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają dyplomy.

Ponadto...

…Wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu oraz 20 wyróżnionych osób na etapie 2. Konkursu otrzymają nagrodę książkową!

Kontakt z Komisją Konkursową:

poskromic-atom@forumatomowe.org

UWAGA! Formularze zgody oraz rozwiązania zadań należy przesłać poprzez indywidualne konto na platformie konkursowej, a nie na powyższy adres mailowy.

ORGANIZATOR:

Fundacja FORUM ATOMOWE

WSPÓŁPRACA:

Wydział Fizyki PW

PARTNER:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Polski Atom

UWAGA! Konkurs „Poskromić atom” nie jest kontynuacją Konkursu „Nukleo” realizowanego w latach 2019-2022.

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i przykładowymi rozwiązaniami z trzech edycji Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo:

I EDYCJA KONKURSU (2020/2021)

II EDYCJA KONKURSU (2021/2022)

III EDYCJA KONKURSU (2022/2023)

Komisja Konkursowa

Back To Top