Skip to content

O Fundacji

Fundacja FORUM ATOMOWE
ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa

Strona internetowa: www.forumatomowe.org
E-mail: fundacja(at)forumatomowe.org

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Fundacji: Łukasz Koszuk
kontakt: l.koszuk(at)forumatomowe.org

Członek Zarządu: Aleksandra Fijałkowska
kontakt: a.fijalkowska(at)forumatomowe.org

Główny Księgowy: Wiktor Szymiec
kontakt: w.szymiec(at)forumatomowe.org

Numer KRS: 0000309802
REGON: 141494458
NIP: 527 258 01 78

Bank:
PKO BP Oddział 9 w Warszawie
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa
Numer rachunku: 35 1020 1097 0000 7002 0152 9924

Data rejestracji Fundacji: 10 lipca 2008 roku

STATUT FUNDACJI FORUM ATOMOWE
uchwalony 5 lipca 2011 roku

Rozdział 1  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Forum Atomowe” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Bogumiłę Mysłek-Laurikainen oraz Łukasza Koszuka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Korga w kancelarii notarialnej przy ul. Wspólnej 75 w Warszawie, w dniu 9 maja 2008 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej.
 4. Fundacja może powoływać placówki badawcze, ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju
  i zagranicą.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Gospodarki.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2  Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Cel ogólny Fundacji obejmuje zadania pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji w dziedzinie fizyki i nauk pokrewnych oraz pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
 2. Cele szczegółowe Fundacji obejmują:
  • upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i nauk pokrewnych,
  • działalność informacyjną i edukacyjną w dziedzinie energetyki jądrowej i technologii jądrowych;
  • działalność informacyjną i edukacyjną w dziedzinie ochrony środowiska, zmian klimatycznych
   i wpływie energetyki jądrowej na środowisko,
  • organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, naukowej i naukowo-technicznej, w tym popieranie i promocja nowoczesnych metod edukacji oraz metod popularyzacji wiedzy w zakresie fizyki i nauk pokrewnych, jądrowych technologii wyprzedzających oraz 
   w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej i rozwoju energetyki jądrowej;
  • wspieranie i rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu fizyki i nauk pokrewnych,
  • wspieranie szkolnictwa publicznego i niepublicznego w zakresie edukacji i dydaktyki fizyki i nauk pokrewnych,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, popularyzatorskimi i badawczymi oraz ośrodkami komercjalizacji badań i technologii;
  • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, techniki, szkolnictwa, samorządów lokalnych oraz firm i przedsiębiorstw działających w kraju i zagranicą.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie strony i forum internetowego www.energiajadrowa.pl;
 2. organizowanie i udział w imprezach promujących fizykę i nauki pokrewne oraz energetykę jądrową;
 3. finansowanie propagowania wyników badań i technologii;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 5. współpracę z organami samorządów lokalnych i administracji w dziedzinie rekonwersji kadr dla realizacji celów fundacji;
 6. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
 7. opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji z zakresu fizyki i nauk pokrewnych oraz w dziedzinie energetyki jądrowej i jądrowych technologii wyprzedzających;
 8. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych;
 9. budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym i między-narodowym na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne);
 10. upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych i rozwojowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym (akcje promocyjne, imprezy, festyny);
 11. kształcenie kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 9

 1. Fundacja może być inicjatorem powstawania, współzałożycielem i fundatorem nowych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. O powołaniu przez Fundację nowych organizacji decyduje Zarząd Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały przy akceptacji Fundatorów.

Rozdział 3  Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów fundacji:

 • kwota pieniężna 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji,
 • inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • odsetek bankowych,
  • praw majątkowych nabytych w toku działalności.
 2. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 4. Majątek Fundacji służy do realizacji wszystkich celów statutowych a o sposobie jego wykorzystania decyduje Zarząd Fundacji.
 5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
 6. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.
 7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.
 8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział 4  Działalność gospodarcza

§ 12

W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
  • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
  • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  • działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
  • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
  • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  • działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
 4. Na działalność gospodarczą mogą być przeznaczone środki majątkowe, bądź nieruchomości nabyte przez fundację, a niezastrzeżone do innego wykorzystania przez darczyńców.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej, nie może być działalność ubezpieczeniowa, czynności bankowe, usługi maklerskie, obsługa i doradztwo prawne.

§ 14

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych przedsiębiorstw społecznych podlegających Zarządowi Fundacji.
 2. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
 3. Decyzje o powołaniu przedsiębiorstwa społecznego oraz o powołaniu i odwołaniu jego dyrektora podejmuje Zarząd Fundacji. Dyrektor przedsiębiorstwa społecznego jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem przedsiębiorstwa. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.
 4. Zakres działania przedsiębiorstwa społecznego oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektora określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wy-nagrodzenia pracowników poszczególnych przedsiębiorstw społecznych.

Rozdział 5  Władze Fundacji

§ 15

Władzę Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób.
 2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Fundacji.
 3. Jeżeli liczba członków Zarządu jest większa od 1, Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona także od 1 do 2 Wiceprezesów Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może odwoływać i powoływać nowych członków Zarządu za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji może określić w uchwale, na jaki czas powołany zostaje nowy członek Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji pozostałym członkom Zarządu,
  • śmierci członka Zarządu.
 6. Można pełnić funkcję członka Zarządu więcej niż jedną kadencję.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną Fundacją,
  • członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy,
  • Zarząd może podejmować uchwały o zmianie celów statutowych Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6  Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Gospodarki.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

W przygotowaniu

Zapisz się do naszego Newslettera!

Poinformujemy Cię o nowościach na portalu wiedzy nukleo.pl, bieżącej działalności Fundacji oraz aktualnie realizowanych projektach.

Wymagane:

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili. Aby uzyskać informacje na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, odwiedź stronę internetową .

Back To Top