Skip to content

Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Fundacja FORUM ATOMOWE zapraszają szkoły średnie z powiatów: lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz miasta Słupsk do udziału w wielkim konkursie o energetyce jądrowej z nagrodami!

Do wygrania:
Wartościowe nagrody indywidualne
Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz
Nagroda specjalna dla szkoły na pracownię fizyki lub chemii o wartości do 100 000 zł

1. Zarejestruj drużynę Twojej szkoły do udziału w konkursie

2. Nagraj film o energetyce jądrowej na jeden z wybranych tematów

3. Odpowiedz na pytania konkursowe i zaprezentuj film na sesji finałowej

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Grzegorz Bunda – Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 2. Małgorzata Jaworska – Specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. Łukasz Koszuk – Prezes Fundacji FORUM ATOMOWE, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 4. Michał Rąpała – Ekspert ds. rdzenia reaktora, Dział Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, Polskie Elektrownie Jądrowe

na podstawie prezentacji finałowej oraz odpowiedzi na pytania konkursowe zdecydowała o ostatecznych wynikach Konkursu.

Miło nam poinformować, że:

I MIEJSCE
zajęła Drużyna w składzie:
Kamil Derliński, Aleksandra Klejna, Dominika Pawłowska
Opiekun Drużyny:
Pan Mirosław Brozis
z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

II MIEJSCE
zajęła Drużyna w składzie:
Wiktoria Gadzińska, Weronika Machol, Temina Sultanyan
Opiekun Drużyny:
Pani Agnieszka Piotrowska-Kirschling

z Liceum Ogólnokształcącego im. Maurycego Mochnackiego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

III MIEJSCE
zajęła Drużyna w składzie:
Patryk Bogota, Konrad Frukacz, Kamil Stencel
Opiekun Drużyny:
Pani Dorota Zielińska
z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Drużynom, które wzięły udział w Konkursie!

Poniżej prezentujemy finałowe filmy:

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Grzegorz Bunda – Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 2. Dorota Chandavoine – Ekspert ds. sponsoringu społecznego i CSR/ p.o. Kierownika, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR, Polskie Elektrownie Jądrowe
 3. Maciej Chojnowski – Starszy Specjalista ds. komunikacji i social media, Dział Komunikacji Zewnętrznej, Polskie Elektrownie Jądrowe
 4. Ewa Czyżewska – Starszy Specjalista, Zespół Strategii i Analiz Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 5. Łukasz Koszuk – Prezes Fundacji FORUM ATOMOWE, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 6. Jacek Makowski – Starszy Specjalista ds. sponsoringu społecznego i CSR, Polskie Elektrownie Jądrowe

dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych.

Zgodnie z Paragrafem 4. Regulaminu Konkursu, punkt 2h, każdy film nadesłany przez Drużynę Szkolną oceniony został przez wszystkich członków Komisji Konkursowej powołanej do etapu pierwszego Konkursu, uwzględniając jego wartość merytoryczną oraz artystyczną. Liczba punktów uzyskanych przez Drużynę stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji Konkursowej pierwszego etapu. W przyjętej przez Komisję Konkursową skali punktacji maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20.

Wyniki 1. etapu Konkursu prezentujemy poniżej.

Nazwa Szkoły Miejscowość Liczba punktów
Liceum Ogólnokształcące im. Maurycego Mochnackiego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie Reda 18,7 FINAŁ
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Puck 17,3
I Liceum Ogólnokształcące Słupsk 16,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Lębork 14,2 WYRÓŻNIENIE
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku Słupsk 13,8
Technikum nr 1 przy Zespole Szkół "Elektryk" w Słupsku Słupsk 13,5
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich Rumia 13,0
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie Wejherowo 12,3
Powiatowy Zespół Szkół im. St. Staszica Kłanino 10,8
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie Wejherowo 10,0
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie Wejherowo 10,0
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie Wejherowo 10,0
I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego Lębork 10,0
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego Lębork 10,0
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych Lębork Brak pracy

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! 

Poniżej prezentujemy finałowe filmy 🙂

Celem Konkursu jest promocja idei budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród uczniów szkół średnich w regionie prowadzonej inwestycji oraz wsparcie placówek oświatowych w kontekście rozwoju ich zaplecza sprzętowego (wyposażenie szkół).

❍ Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs ma charakter drużynowy i przeznaczony jest dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900). z powiatów:

 • lęborskiego,
 • puckiego,
 • słupskiego,
 • wejherowskiego oraz
 • miasta Słupsk.

UWAGA! Zespoły szkół mogą zgłosić tylko jedną drużynę, która może składać się z uczniów – przedstawicieli wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

ETAP 1:

Etap pierwszy Konkursu polega na przygotowaniu przez Drużynę jednego filmu na jeden wybrany temat spośród trzech proponowanych:

 1. Rola energetyki jądrowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 2. Rola energetyki jądrowej w walce ze zmianami klimatu.
 3. Rozwój gospodarczy – korzyści z powstania elektrowni jądrowej.

❍ Wymogi dotyczące Filmu:

 • Film powinien być nie krótszy niż 120 sekund i nie dłuższy niż 240 sekund.
 • Forma Filmu jest dowolna, jednak jego poziom, styl i język powinien być dostosowany do grupy docelowej – młodzieży szkolnej.
 • Film musi zawierać plansze tytułowe:
  • Na planszy początkowej należy zmieścić: imiona i nazwiska Członków Drużyny i Opiekuna Drużyny, oryginalny tytuł filmu, tytuł tematu wybranego przez Drużynę,
  • Na planszy końcowej należy umieścić nazwę oraz adres szkoły Drużyny.
 • Plik należy udostępnić w serwisie YouTube (w formie niepublicznego linku).
 • Link do filmu należy przesłać poprzez platformę konkursową.
 • Film powinien zostać przygotowany wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być publikowany przed ogłoszeniem Konkursu.
 • Organizator zastrzega, że film powinien być zgodny z wytycznymi dla społeczności portalu YouTube, dostępnymi pod adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.

❍ Informacje organizacyjne:

 1. Uczestnicy realizują Film współpracując ze sobą w ramach Drużyny i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, Internetu i innych pomocy naukowych. Opiekun drużyny może udzielać wyjaśnień i wskazówek.
 2. Drużyna przesyła swój Film poprzez platformę konkursową, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto.
 3. Termin przesyłania Filmów (tożsamy z zakończeniem pierwszego etapu Konkursu) podany jest w terminarzu Konkursu.
 4. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Filmu przez Drużynę, praca nie będzie podlegała ocenie;
 5. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem Filmu.

❍ Co będzie podlegać ocenie?

 • walory merytoryczne, tj.: zgodność z tematem, zawartość merytoryczna – zgodność z aktualnym stanem wiedzy, sposób ujęcia tematu, źródła informacji;
 • walory artystyczno-kompozycyjne, tj.: kompozycja, estetyka, stopień trudności, poprawność językowa, prawidłowo użyta specjalistyczna terminologia, technika wykonania;
 • sposób przedstawienia, tj.: kreatywność, pomysłowość, podejście do tematu, możliwość wykorzystania do promowania energetyki jądrowej w otoczeniu szkolnym.

Każdy Film oceniony zostanie przez wszystkich członków Komisji Konkursowej powołanej do etapu pierwszego Konkursu, uwzględniając jego wartość merytoryczną oraz artystyczną. Liczba punktów uzyskanych przez Drużynę stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji Konkursowej pierwszego etapu,

UWAGA! Nadesłane prace zawierające jakiekolwiek treści naruszające prawa lub przekonania innych osób, informacje obraźliwe lub nieprawdziwe, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikację Drużyny z Konkursu.

FINAŁ:

 • Drużyny kwalifikowane są do etapu finałowego na podstawie rankingu liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie Konkursu.
 • Do etapu finałowego zakwalifikowane zostają trzy Drużyny z największą liczbą punktów, uzyskanych na pierwszym etapie Konkursu.
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin Finału ogłoszony zostanie w terminarzu Konkursu.
 • Finał przeprowadzony będzie w całości stacjonarnie w ciągu jednego dnia i odbędzie się w Warszawie. Dokładny termin i miejsce przeprowadzenia etapu finałowego opublikowany zostanie w terminarzu Konkursu.
 • Organizator pokryje koszty dojazdu (bilety kolejowe) do Warszawy oraz jednego noclegu dla Członków i Opiekunów Drużyn zakwalifikowanych do Finału.

❍ Etap finałowy Konkursu składa się z dwóch części.

 1. Pierwsza część etapu finałowego ma formę prezentacji przygotowanej przez Drużynę, w czasie której należy przedstawić przygotowany Film. W czasie prezentacji Drużyna powinna:
  • odpowiedzieć na pytanie, dlaczego  wybrany został ten konkretny temat Filmu;
  • przedstawić merytoryczną część Filmu;
  • sformułować i przedstawić wnioski.

Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Drużynie dodatkowe pytania.

 1. Druga część etapu finałowego polega na odpowiedzi przez Członków Drużyny na 3 pytania wylosowane z puli 12 pytań przygotowanych przez Organizatora Konkursu. Szczegóły organizacyjne:
  • Lista 12 pytań dostępna jest w zakładce – „FINAŁ – LISTA PYTAŃ”;
  • Głównym, polecanym źródłem informacji, które pozwolą na przygotowanie się do tej części Finału jest Portal wiedzy o energii jądrowej Nukleo.pl, prowadzony przez Fundację FORUM ATOMOWE;
  • Odpowiedzi na trzy wylosowane pytania łącznie nie powinny trwać dłużej niż 10 minut, po czym Komisja może zadać Drużynie dodatkowe pytania.

❍ Co będziemy oceniać w czasie finału?

 1. W przypadku prezentacji Filmu ocenie podlegać będzie:
  • zgodność treści prezentacji z tematem Filmu;
  • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji;
  • oryginalność i pomysłowość;
  • estetyka wykonania prezentacji;
  • poprawność językowa, zasób słownictwa.
 1. W przypadku odpowiedzi na trzy wylosowane pytania ocenie podlegać będzie:
  • poprawność merytoryczna, zgodność z aktualnym stanem wiedzy;
  • logiczność argumentacji i kompozycja wypowiedzi;
  • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji;
  • poprawność językowa, umiejętność i trafność posługiwania  się specjalistycznym słownictwem.

❍ Rozstrzygnięcie Konkursu

O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację Filmu oraz odpowiedzi na wylosowane pytania. W przypadku remisu decyduje suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Finał – lista pytań:

 1. Co to jest promieniowanie jonizujące i jakie ma zastosowania?
 2. Jakie są naturalne i cywilizacyjne źródła promieniowania jonizującego?
 3. Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym?
 4. Dlaczego w reakcji rozszczepienia jądra U-235 uwalniana jest energia?
 5. Jak wytwarzana jest energia elektryczna w elektrowni jądrowej?
 6. W jaki sposób kontrolujemy łańcuchową reakcję rozszczepienia w reaktorze jądrowym?
 7. Jakie zastosowania posiadają reaktory jądrowe?
 8. Jak zapewnia się bezpieczną pracę elektrowni jądrowych?
 9. Dlaczego elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć jak bomba atomowa?
 10. Co się dzieje z wypalonym paliwem jądrowym po wyjęciu z rdzenia reaktora?
 11. Czym różni się cykl paliwowy otwarty od zamkniętego w energetyce jądrowej?
 12. Jak elektrownie jądrowe oddziałują na środowisko?

Nagrody:

Tytuł Laureata Konkursu otrzymują Członkowie drużyn zakwalifikowanych do etapu finałowego.

Członkowie drużyn zakwalifikowanych do etapu finałowego oraz Opiekun drużyny otrzymują dyplom laureata oraz otrzymują nagrody finansowe w postaci voucherów do sklepu z elektroniką:

I MIEJSCE

Vouchery o wartości 3000 zł osobno dla każdego Członka drużyny i Opiekuna

II MIEJSCE

Vouchery o wartości 2000 zł osobno dla każdego Członka drużyny i Opiekuna

III MIEJSCE

Vouchery o wartości 1000 zł osobno dla każdego Członka drużyny i Opiekuna

Szkoły Drużyn zakwalifikowanych do Finału Konkursu otrzymają nagrodę finansową w postaci darowizny od spółki Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o. z przeznaczeniem na stworzenie, remont lub doposażenie szkolnej pracowni fizyki i/lub chemii:

I MIEJSCE

Darowizna o wartości
100 000 zł

II MIEJSCE

Darowizna o wartości
70 000 zł

III MIEJSCE

Darowizna o wartości
50 000 zł

Ponadto Członkowie oraz Opiekunowie trzech Drużyn z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie pierwszym, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do  finału, otrzymają wyróżnienie – dyplomy oraz książkę, które przesłane zostaną pocztą na adres szkoły Drużyny.

Rejestracja i logowanie do platformy konkursowej:

Rejestracja i obsługa Konkursu odbywa się poprzez platformę konkursową Fundacji FORUM ATOMOWE.

❍ Etapy rejestracji:

 1. Kliknij przycisk „REJESTRACJA” u góry strony, który przekieruje do formularza rejestracyjnego na platformie konkursowej.
 2. UWAGA! W toku rejestracji zakładane jest jedno konto dla całej Drużyny! Prosimy, aby rejestracji dokonał nauczyciel – Opiekun drużyny.
 3. Należy wypełnić formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
 4. Prosimy zapamiętać login i hasło – posłużą one potem do logowania do platformy konkursowej.
 5. W formularzu należy podać Nazwę i adres szkoły, Imię i Nazwisko Opiekuna drużyny i adres email oraz imiona i nazwiska wszystkich Członków drużyny, a także ich wiek, klasę i adres email.
 6. Automatycznie na skrzynkę pocztową Opiekuna drużyny wysłany zostanie email potwierdzający rejestrację Drużyny do Konkursu oraz email zawierający linki aktywujący konto na platformie konkursowej. Należy kliknąć w link podany w emailu. Wówczas konto Drużyny na platformie konkursowej będzie aktywne. Jeśli jednak wiadomość nie przyjdzie natychmiast po rejestracji, należy odczekać chwilę i/lub sprawdzić folder spam. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt: pejkonkurs@forumatomowe.org.
 7. Ważne! Aby wziąć udział w Konkursie, po dokonanej rejestracji należy wydrukować, wypełnić, podpisać i zeskanować formularz zgody na udział w Konkursie, przetwarzania danych osobowych i wizerunku. Odpowiednie formularze zgody dostępne są w zakładce „Formularze zgody”. Formularze zgody przesyłamy poprzez platformę konkursową. Dopiero po przesłaniu formularzy wszystkich Członków drużyny oraz ich Opiekuna odblokowana zostanie możliwość przesłania filmu – pracy konkursowej.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” pojawi się ekran z informacją o polityce dotyczącej plików cookies i logów serwera. Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję „Wyrażam zgodę na Polityka dotycząca plików cookies i logów serwera” i kliknąć przycisk „Dalej”.

Następnie pojawi się ekran powitalny platformy konkursowej. Aby przesłać formularze zgody, a następnie pracę konkursową należy kliknąć w link „Szkoła z Energią Atomową”.

Rejestracja do Konkursu możliwa jest do ostatniej minuty trwania Etapu 1 Konkurs, tj, do dnia 29 września 2023 r. do godz. 23:59.

UWAGA! Do platformy konkursowej loguj się zawsze poprzez przycisk „LOGOWANIE” u góry strony. Należy użyć wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła.

‬ Formularze zgody:

Wszyscy Członkowie drużyny oraz Opiekunowie muszą przesłać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem. Jest to warunek konieczny udziału Drużyny w Konkursie.

Wybrany formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę konkursową po zalogowaniu na indywidualne konto danej Drużyny. Dopiero po załadowaniu podpisanych formularzy zgody przez wszystkich Członków drużyny oraz ich Opiekuna Drużyna będzie miała możliwość przesłania swojego projektu (filmu). 

❍ Formularz zgody dla pełnoletniego Członka drużyny
W przypadku uczniów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 18 rok życia), warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem. Należy pobrać i podpisać poniższy formularz zgody:

❍ Formularz zgody dla niepełnoletniego Członka drużyny
W przypadku uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 roku życia), warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

❍ Formularz zgody dla Opiekuna drużyny
Warunkiem udziału Drużyny w Konkursie jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem przez Opiekuna drużyny. Należy pobrać i podpisać poniższy formularz zgody:

UWAGA! Brak podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez jednego z Członków drużyny lub Opiekuna drużyny skutkuje dyskwalifikacją całej Drużyny z Konkursu.

Terminarz Konkursu:

 • 1 września 2023 r. – rozpoczęcie rejestracji Drużyn do udziału w Konkursie
 • 1 października 2023 r., godz. 23:59 – zakończenie 1. etapu Konkursu (ostateczny, nieprzekraczalny termin przesyłania Filmów)
 • do 5 października 2023 r. – ogłoszenie wyników 1. etapu Konkursu na stronie internetowej
 • 11 października 2023 r. – Finał Konkursu w Warszawie

Skąd czerpać wiedzę?

Jako główne źródło informacji proponujemy portal wiedzy o energii jądrowej – Nukleo.pl.

Nukleo.pl to portal edukacyjny prowadzony przez Fundację FORUM ATOMOWE, poświęcony energetyce jądrowej i promieniotwórczości. Składa się z trzech modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo, zawierających łącznie 167 rozdziałów.

Działy tematyczne portalu:

Ponadto polecamy także:

 • oraz literaturę:
  • Skąd się biorą odpady promieniotwórcze? Przewodnik młodego odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, ZUOP, 2018 (do pobrania tutaj),
  • Radon i jego źródła Przewodnik młodego odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, ZUOP, 2018 (do pobrania tutaj),
  • Operacja Yellow Cake, komiks, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2016 (do pobrania tutaj),
  • Krótki film „Jak działa elektrownia jądrowa?”: https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s oraz animacja,
  • podręcznik do fizyki w szkole średniej, zakres rozszerzony.

Kontakt z Organizatorem oraz Komisją Konkursową:

✉ pejkonkurs@forumatomowe.org

UWAGA! Formularze zgody oraz linki do filmów należy przesłać poprzez indywidualne konto na platformie konkursowej, a nie na powyższy adres mailowy.

ORGANIZATOR:

Polskie Elektrownie Jądrowe

PARTNER:

Fundacja FORUM ATOMOWE

PATRONAT HONOROWY:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Edukacji i Nauki

ORGANIZATOR:

Polskie Elektrownie Jądrowe

PARTNER:

Fundacja FORUM ATOMOWE

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Back To Top