Skip to content
Nukleo - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej

To jest archiwalna strona drugiej edycji Konkursu Nukleo.
Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej edycji.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w drugiej edycji Konkursu wiedzy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniotwórczości – Nukleo

Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Etap pierwszy

Rozwiąż test online składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobędą minimum 10 punktów automatycznie zostają zakwalifikowani do drugiego etapu. Do testu można przystąpić trzykrotnie.

Etap drugi

Rozwiąż dwa lub trzy wybrane przez siebie zadania z treścią oraz  zadanie problemowe. Rozwiązania zadań prześlij przez swoje konto na naszej platformie. 20 osób z największą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do finału.

Zadania 2. etapu (plik PDF)

Rozwiązania zadań 2. etapu (plik PDF)

–Wyniki 2. etapu Konkursu–

FINAŁ

Wybierz i opracuj jeden z czterech tematów problemowych poświęconych energii jądrowej i promieniotwórczości. Przygotuj prezentację, którą zaprezentujesz podczas sesji finałowej przeprowadzonej online, zdalnie. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zadania finałowe (plik PDF)

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

Poziom merytoryczny Finalistów był niesłychanie wysoki! Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie, aby wyłonić Laureatów. Miło nam poinformować, że

I MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Barbara Gawlik
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

II MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Nikodem Kaczprzak
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie

III MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Wiktoria Łuczyńska
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Poniżej prezentujemy pełną listę rankingową Finalistów:

Wasza wiedza na temat energetyki i fizyki jądrowej jest imponująca! Podziwiamy Wasze zaangażowanie i determinację w wykonanie wszystkich zadań konkursowych w tak krótkim czasie. Mamy nadzieję, że to Wy będziecie w niedalekiej przyszłości zaangażowani w rozwój przemysłu jądrowego w Polsce.

 

Gratulujemy Wszystkim Laureatom i Finalistom!

Pierwszy etap konkursu:

 • Aby przystąpić do Konkursu należy zarejestrować się na naszej platformie konkursowej;
 • W dowolnym momencie (w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu) po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wykonać test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
 • Zakres merytoryczny testu opisany jest w zakładce „Co musisz umieć i wiedzieć?”;
 • Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • 300 pierwszych Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na co najmniej 10 z 15 pytań zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu;
 • Uczestnik ma możliwość podejść do testu trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Przy każdym podejściu Uczestnik otrzymuje inny zestaw pytań;
 • Od razu po wykonaniu testu Uczestnik otrzyma wynik. Uczestnik nie uzyska informacji, na które pytania odpowiedział błędnie, a jedynie liczbę punktów zdobytych w czasie testu;
 • W przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów Uczestnik ma wciąż możliwość poprawić ten wyniku w kolejnym, dostępnym podejściu;
 • O kwalifikacji do drugiego etapu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 24-48 h od przekroczenia progu 10 punktów w teście wiedzy;
 • W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu Uczestnik może od razu przystąpić do rozwiązywania zadań tego etapu.

Etap drugi:

 • Spośród pięciu zadań z treścią, przygotowanych przez Komisję Konkursową, Uczestnik Konkursu przesyła rozwiązania dwóch lub trzech wybranych przez siebie zadań oraz rozwiązanie zadania problemowego;
 • Zadania mają różny stopień trudności, a tym samym różną liczbę punktów do zdobycia za prawidłowe rozwiązanie. Informacja o maksymalnej liczbie punktów możliwej do uzyskania dostępna jest wraz z treścią tych zadań;
 • Uczestnicy rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania;
 • Wyniki pośrednie i wynik ostateczny wybranych przez siebie zadań z treścią (liczby wraz z jednostkami) Uczestnik wprowadza w formularzu na platformie internetowej Konkursu, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto;
 • Pełne rozwiązanie zadania z treścią powinno zostać spisane ręcznie na kartce (wraz z wyprowadzeniem wzorów, jeśli jest to konieczne, komentarzami,…). Skan lub zdjęcie dobrej jakości tych arkuszy należy przesłać przez platformę poprzez swoje dedykowane konto Uczestnika. Zadanie problemowe może zostać opracowane w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. Każde zadanie powinno zostać przesłane w osobnych plikach, zgodnie z instrukcją podaną na platformie internetowej Konkursu;
 • Termin przesyłania rozwiązań podany zostanie w terminarzu Konkursu.

Zadania 2. etapu – pobierz plik PDF.

Jak przygotować zadania do wysyłki?

Rozwiązania poszczególnych zadań z treścią powinny być na oddzielnych arkuszach. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinno znajdować się imię i nazwisko. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza danego zadania powinny znajdować się:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zadanie problemowe należy opracować w dowolnym edytorze tekstu. Ułatwi to przygotowanie rysunków, tabel i wykresów, które można przygotować używając dowolnego narzędzia. Rozwiązanie zadania problemowego należy przesłać w postaci pliku PDF. U góry pierwszej strony należy umieścić informacje o Uczestniku:

 • adres domowy,
 • aktualny adres e-mail, na który zostało założone konto na platformie Konkursu,
 • pełna nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • klasa, do której się uczęszcza.

Zasady oceniania zadań:

W przypadku zadań z treścią ocenie podlegać będzie:

 • umiejętność zastosowania podstawowych praw fizyki i uproszczonych modeli matematycznych do rozwiązywania zadania,
 • samodzielność w formułowaniu wniosków,
 • umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • poprawność matematyczna,
 • poprawne sporządzenie wykresu, opis i wyskalowanie osi,
 • wymóg podania w rozwiązaniu wyniku wraz z jednostką,
 • przy ocenianiu zadań przyjmuje się zasadę, że uczestnik powinien udowodnić zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych,
 • pominięcie cząstkowych obliczeń lub prezentacji sposobu rozumowania może spowodować utratę punktów.

W przypadku zadania otwartego ocenie podlegać będzie:

 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • właściwie i bezbłędnie wykonane tabele i diagramy,
 • kreatywność rozwiązania problemu,
 • poprawność językowa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym.

Poniżej prezentujemy wyniki drugiego etapu Konkursu Nukleo, po uwzględnieniu odwołań od Uczestników. Przedstawiamy tylko sumę punktów za przesłane zadania – szczegółowa punktacja dostępna jest po zalogowaniu  na platformę konkursową – należy kliknąć w link “Oceny”.

Do finału zapraszamy 20 osób. Wyróżniliśmy także 21 24 osoby z najwyższą liczbą punktów, które nie zakwalifikowały się do finału.

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! 

Dyskwalifikacja na podstawie Regulaminu Konkursu (§6.b) – zadanie problemowe nie zostało wykonane samodzielnie, obie prace są identyczne:

Prace konkursowe, nadesłane przez poniższe osoby, nie były oceniane, gdyż nie były zgodne z warunkami Regulaminu Konkursu (§6.a). Każdy Uczestnik powinien przysłać zadanie problemowe oraz 2 lub 3 zadania z treścią, które podlegały ocenie (§4.3b):

A) brak zadania problemowego:
– Marek Tomas, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
– Jeremi Baj-Horbaczewski, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
– Jagoda Baj-Horbaczewska, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
– Wiktoria Gwóźdź, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
– Katarzyna Charzyńska, 3 Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
– Daniel Richter, Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku
– Karolina Dębiec, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie

B) przesłano do oceny tylko jedno zadanie z treścią:
– Bartłomiej Paliwoda, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
– Martyna Stasiak, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Finał:

 • Kwalifikacja do finału odbywa się na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań drugiego etapu;
 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów na drugim etapie Konkursu. W przypadku remisu o zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskana na etapie pierwszym;
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin finału ogłoszony został w terminarzu konkursu;
 • Finał ma formę prezentacji przygotowanej przez Uczestnika. Uczestnicy zakwalifikowani do finału, w dniu ogłoszenia wyników drugiego etapu, otrzymują cztery tematy problemowe. Spośród tych tematów wybierają jeden i przygotowują go do zaprezentowania podczas sesji finałowej, realizowanej na żywo; 
 • Finał przeprowadzony w całości zdalnie w ciągu jednego dnia;
 • Prezentacja finałowa zrealizowana będzie poprzez wybrany przez Organizatora komunikator internetowy. Uczestnik powinien przygotować prezentację w postaci pliku PDF, PowerPoint, LibreOffice lub innym popularnym formacie. Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania;
 • O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację. W przypadku remisu decyduje  suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Co będziemy oceniać w czasie prezentacji etapu finałowego?

 • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji oraz wypowiedzi ustnej,
 • sposób ujęcia tematu, argumentacja, analiza problemu, wnioski,
 • umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • układ prezentacji,
 • kreatywność oraz atrakcyjność prezentowanego materiału,
 • samodzielność wykonania prezentacji,
 • poprawność językowa, zasób słownictwa, umiejętność i trafność posługiwania się słownictwem fizycznym,
 • wypowiedź zgodna z tematem.

Etapy rejestracji:

 1. Wypełnij formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika wymagane jest także podanie imienia i nazwiska jednego z rodziców lub prawnego opiekuna;
 2. Klikając przycisk „Submit” Uczestnik lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu;
 3. Automatycznie na skrzynkę pocztową otrzymasz email potwierdzający rejestrację wraz z linkiem aktywującym konto. Kliknij w link, a następnie możesz już zalogować się do platformy konkursowej, gdzie znajdziesz Test wiedzy pierwszego etapu konkursu. Jeśli jednak nie otrzymasz tej wiadomości natychmiast, odczekaj chwilę i/lub sprawdź folder spam. Możesz także klikając w link ponownego przesłania emaila weryfikacyjnego. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt emailowy: konkurs-nukleo@forumatomowe.org – dokonamy aktywacji konta Uczestnika ręcznie;
 4. Prosimy pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu, aby wziąć udział w dalszej części Konkursu należy przesłać podpisany przez Uczestnika, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, formularz zgody dostępny jest w zakładce „Formularz zgody”. Formularz przesyłamy przez platformę Konkursową.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” zobaczysz ekran naszej platformy konkursowej (opartej na Moodle). Kliknij następnie w link „Nukleo – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii Jądrowej”, aby rozwiązać test wiedzy i przesłać rozwiązania zadań kolejnego etapu.

W przypadku uczniów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób które ukończyły 18 rok życia), warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem.

W przypadku uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 roku życia), warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

 • Formularz zgody w przypadku Uczestnika pełnoletniego: PLIK PDF
 • Formularz zgody w przypadku Uczestnika niepełnoletniego: PLIK PDF 

Wybrany formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę Konkursową. Dopiero po załadowaniu podpisanego formularza zgody Uczestnik będzie miał możliwość przesłać rozwiązania zadań drugiego etapu Konkursu.

Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komisji Konkursowej sprawdzanie prac na drugim etapie Konkursu.

Etap 1 – do 1 listopada 2021 r,

Etap 2 – do 1 listopada 2021 r.

Etap 1 i 2 prowadzone są równolegle. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu w dowolnym momencie. Jednak nieprzekraczalny termin nadsyłania zadań drugiego etapu to 1 listopada 2021 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu – 13 listopada 2021 r. Wyniki podane zostaną na stronie internetowej Konkursu oraz w trakcie specjalnego webinaru, który zostanie zrealizowany tego dnia. W dniu ogłoszenia wyników opublikowane zostaną także tematy prezentacji finałowych. Zaprezentujemy i omówimy je także na zakończenie webinaru.

Finał Konkursu – 4 grudnia (sobota), zdalnie przez wybrany komunikator. 

Specjalnie dla Uczestników Konkursu, ale także wszystkich zainteresowanych tematyką, zorganizujemy webinar w sobotę 13 listopada, który poprowadzi popularyzator nauki, wolontariusz Fundacji FORUM ATOMOWE, Dariusz Aksamit. Godzinę rozpoczęcia oraz szczegółowy temat webinaru podamy później.

Webinar połączony będzie z ogłoszeniem wyników drugiego etapu Konkursu.

Dariusz Aksamit – magister inżynier Fizyki Technicznej ze specjalnością Fizyka Medyczna, jest zapalonym popularyzatorem nauki, działa aktywnie nie tylko w Fundacji Forum Atomowe, ale także w stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki. Prowadził przez wiele lat kolejnych edycji Letnich Obozów Politechniki Warszawskiej dla młodzieży (2010-2015), brał udział w trzech edycjach projektu Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium. Realizował filmy popularnonaukowe dla Experimentum Simplex (2015) i Adamed (2016). Dariusz jest finalistą FameLabu (2012), a w latach 2011-2013 pracował w Centrum Nauki Kopernik. Obecnie jest także nauczycielem fizyki w prywatnej szkole podstawowej. Więcej informacji: aksamit.info

Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje zakres rozszerzony podstawy programowej fizyki w szkole średniej, w szczególności:

 • elementy dynamiki (praca, moc energia),
 • prąd elektryczny
 • fizyka atomowa,
 • fizyka jądrowa.

Ponadto tematyka Konkursu obejmuje także zagadnienia:

 • ochrony radiologicznej,
 • energetyki jądrowej (zasada działania reaktora jądrowego i jego bezpiecznej pracy, elektrownie jądrowe na świecie),
 • program energetyki jądrowej w Polsce (w przeszłości i obecnie).

Polecane materiały źródłowe:

 • podręcznik do fizyki w szkole średnie, zakres rozszerzony,
 • Skąd się biorą odpady promieniotwórcze? Przewodnik młodego odkrywcy, Fundacja FORUM ATOMOWE, ZUOP, 2018 (do pobrania ze strony głównej Fundacji),
 • Operacja Yellow Cake, komiks, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2016 (do pobrania ze strony głównej Fundacji),
 • Krótki film „Jak działa elektrownia jądrowa?”: https://www.youtube.com/watch?v=xUL7L2-6W7s, PGE EJ1,
 • Portal swiadomieoatomie.pl,
 • Portal Polski atom: www.gov.pl/web/polski-atom,
 • A. Czerwiński: Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa 1998.

Nagrody:

 • Tytuł Finalisty Konkursu otrzymują wszyscy, który uczestniczą w etapie finałowym.
 • Tytuł Laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym.
 • Finaliści Konkursu otrzymują dyplom finalisty.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe.
 • 20 uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie drugim, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają dyplomy.

1. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 4000 zł

2. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 3000 zł

3. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 2000 zł

4. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1500 zł

5. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1000 zł


Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Letniej Szkole Fizyki 2022 organizowanej przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

Organizatorzy Szkoły zapewnią tygodniowy nocleg oraz wyżywienie Laureatom, których miejsce zamieszkania jest oddalone o co najmniej 50 km od Warszawy.

Więcej informacji o Szkole: www.fuw.edu.pl/wo/lsf/


Wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu oraz 20 wyróżnionych osób na etapie 2. Konkursu otrzymają nagrodę książkową!


Kontakt z Komisją Konkursową:

konkurs-nukleo@forumatomowe.org

Komisja Konkursowa

dr hab. Agnieszka Korgul, Przewodnicząca, Wydział Fizyki UW
dr Aleksandra Fijałkowska, Fundacja Forum Atomowe, Wydział Fizyki UW
mgr Łukasz Koszuk, Fundacja Forum Atomowe, Wydział Fizyki UW
mgr Marzena Kurpińska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
dr inż. Jakub Ośko, Fundacja Forum Atomowe, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr inż. Anna Przybyszewska, Fundacja Forum Atomowe

Back To Top