Skip to content
Z Energią dla Klimatu - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko

Zapraszamy uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych do udziału w trzeciej edycji Konkursu wiedzy o wpływie różnych źródeł energii na klimat i środowisko – Z Energią dla Klimatu

Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Etap pierwszy

Rozwiąż test online składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobędą minimum 10 punktów automatycznie zostają zakwalifikowani do drugiego etapu. Do testu można przystąpić trzykrotnie.

Etap drugi

Wybierz i opracuj jeden z zaproponowanych tematów w odniesieniu do swojego lokalnego środowiska (np. szkoła, wieś, miasto, gmina,…) i zaprezentuj go w jednej z trzech form: artykuł do lokalnej prasy, krótki film lub plakat naukowy. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów.

Tematy Konkursowe i wytyczne dotyczące formy pracy (kliknij, aby pobrać plik PDF)

FINAŁ

W czasie finału odbywającego się online przedstawisz przygotowany przez siebie Projekt, a konkretnie poprosimy o odpowiedź na pytania o powód wyboru tego konkretnego tematu projektu i tej konkretnej formy jego prezentacji, a także przedstawienie merytorycznej części swojej pracy, sformułowanie wniosków. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

Miło nam poinformować, że w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko Z Energią dla Klimatu

I MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Julia Dwulit
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

II MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Maja Pytel
Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia w Warszawie

III MIEJSCE oraz TYTUŁ LAUREATA
otrzymuje
Amos Kuzia-Gonzalez
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Poniżej prezentujemy pełną listę rankingową Finalistów:

Gratulujemy Wszystkim Laureatom i Finalistom!

Wszystkie Wasze prace są naprawdę bardzo dobre i już wkrótce pochwalimy się nimi na naszych stronach internetowych i kanałach społecznościowych.

Pierwszy etap konkursu:

 • Aby przystąpić do Konkursu należy zarejestrować się na naszej platformie konkursowej;
 • Każdy może zarejestrować się tylko jeden raz – zgodnie z regulaminem Konkursu  Uczestnik ma możliwość podejść do testu  trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Każda próba nieuczciwego zwiększenia sobie szansy na kwalifikację do drugiego etapu, poprzez tworzenie kolejnych kont na zmienione adresy mailowe, powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu;
 • W dowolnym momencie (w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu) po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wykonać test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
 • Zakres merytoryczny testu opisany jest w zakładce „Co musisz umieć i wiedzieć?”;
 • Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • 300 pierwszych Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na 10 z 15 pytań zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu;
 • Uczestnik ma możliwość podejść do testu trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Przy każdym podejściu Uczestnik otrzymuje inny zestaw pytań;
 • Od razu po wykonaniu testu Uczestnik otrzyma wynik. Uczestnik nie uzyska informacji, na które pytania odpowiedział błędnie, a jedynie liczbę punktów zdobytych w czasie testu;
 • W przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów Uczestnik ma wciąż możliwość poprawić ten wyniku w kolejnym, dostępnym podejściu;
 • O kwalifikacji do drugiego etapu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 24-48 h od przekroczenia progu 10 punktów w teście wiedzy.
 • W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu Uczestnik może od razu przystąpić do rozwiązywania zadań tego etapu.

Etap drugi:

 • Etap drugi Konkursu polega na opracowaniu jednego z tematów zaproponowanych przez Komisję Konkursową w odniesieniu do lokalnego środowiska Uczestnika, tzn. szkoła, wieś, miasto, gmina, powiat, co nazwano dalej „Projektem”;
 • Lista tematów dostępna jest w pliku PDF (kliknij, aby pobrać).
 • Uczestnik ma możliwość wyboru jednej z poniższych form prezentacji projektu: artykuł do lokalnej prasy, film, plakat naukowy (ich specyfikację podano poniżej);
 • Uczestnicy realizują projekt indywidualnie i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień i wskazówek;
 • Uczestnik przesyła swój projekt poprzez dedykowaną stronę internetową, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto;
 • Termin przesyłania rozwiązań podany zostanie w terminarzu Konkursu;
 • W przypadku nadesłania więcej niż jednego projektu przez Uczestnika, praca nie będzie podlegała ocenie;
 • Każda praca oceniona zostanie przez dwóch recenzentów uwzględniając jej wartość merytoryczną oraz artystyczną. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez obydwu recenzentów;
 • Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu.

Co będzie podlegać ocenie?

 • walory merytoryczne (zgodność z tematem, ujęcie tematu w swoim lokalnym środowisku, zawartość merytoryczna – zgodność z aktualnym stanem wiedzy, sposób ujęcia tematu);
 • walory artystyczno-kompozycyjne (kompozycja, estetyka, stopień trudności, poprawność językowa, prawidłowo użyta specjalistyczna terminologia, technika wykonania w przypadku filmu lub plakatu);
 • sposób przedstawienia (kreatywność, pomysłowość, podejście do tematu, możliwość wykorzystania do promowania nauki w otoczeniu szkolnym)

Wymogi dotyczące ARTYKUŁU DO LOKALNEJ PRASY:

 • Artykuł do lokalnej pracy powinien zawierać od 7000 do 9000 znaków (bez spacji).
 • Nad tytułem artykułu należy zamieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz tytuł tematu, który Uczestnik realizuje. Pod artykułem należy zamieścić nazwę i adres Szkoły Uczestnika.
 • Maksymalna wielkość pliku – 20 MB.
 • W artykule powinny zostać zamieszczone niezbędne rysunki, ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele wykonane przez Uczestnika.
 • Należy pamiętać o zasadach cytowania tekstu i ilustracji. W szczególności można wykorzystać ilustracje, których Uczestnik nie jest autorem zachowując prawa autorskie oraz podając źródło.
 • Plagiaty są niedopuszczalne i mogą być powodem dyskwalifikacji Uczestnika. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym.
 • Artykuł powinien zostać przygotowany w dowolnym edytorze tekstu. Należy zapisać go jednak do pliku PDF i w takim formacie przesłać go przez platformę konkursową.
 • Artykuł należy zakończyć bibliografią – spisem materiałów źródłowych, wykorzystanych do przygotowania artykułu.

Wymogi dotyczące FILMU:

 • Nakręć krótki film związany tematycznie z konkursem, którego czas trwania będzie od 2,5 do 4 minut.
 • Film musi zawierać plansze tytułowe:
  • Na planszy początkowej należy zmieścić: imię i nazwisko Uczestnika, oryginalny tytuł filmu, tytuł tematu wybranego przez Uczestnika, 
  • Na planszy końcowej należy umieścić nazwę oraz adres szkoły Uczestnika.
 • Plik należy udostępnić w serwisie YouTube (w formie niepublicznego linku).
 • Link do filmu należy przesłać poprzez platformę konkursową.
 • Film powinien zostać przygotowany wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być publikowany przed ogłoszeniem Konkursu.
 • Organizator zastrzega, że film powinien być zgodny z Wytycznymi dla społeczności portalu YouTube, dostępnymi pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines.

Wymogi dotyczące PLAKATU NAUKOWEGO:

 • Praca powinna zawierać oryginalny tytuł plakatu, tytuł tematu, który Uczestnik realizuje, a także nazwę i adres Szkoły Uczestnika.
 • Maksymalna wielkość pliku: 50 MB.
 • Format plakatu A0.
 • Plakat można przygotować w dowolnym programie graficznym, edytorze tekstu, programie do prezentacji, ale należy go zapisać do postaci pliku PDF i tylko w takim formacie należy go przesłać poprzez platformę konkursową,
 • Na plakacie powinny zostać zamieszczone niezbędne rysunki, ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele wykonane przez Uczestnika.
 • Należy pamiętać o zasadach cytowania tekstu i ilustracji. W szczególności można wykorzystać ilustracje, których Uczestnik nie jest autorem zachowując prawa autorskie oraz podając źródło.
 • Plagiaty są niedopuszczalne i mogą być powodem dyskwalifikacji Uczestnika. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym.
 • Na plakacie należy zamieścić bibliografię – spis materiałów źródłowych, wykorzystanych do przygotowania pracy.

UWAGA! Nadesłane prace zawierające jakiekolwiek treści naruszające prawa lub przekonania innych osób,  informacje obraźliwe lub nieprawdziwe, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu.

Poniżej prezentujemy wyniki drugiego etapu Konkursu “Z Energią dla Klimatu”. Każda praca oceniana była przez dwóch członków Komisji Konkursowej niezależnie, w skali 0-20 punktów. Poniżej przedstawiamy ostateczną liczbę punktów uzyskanych przez wszystkich Uczestników Konkursu, którzy nadesłali swoje prace. Liczba ta jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez dwóch recenzentów.

24 osoby zapraszamy do Finału. Po uwzględnieniu nadesłanych odwołań postanowiliśmy, że 21 22 kolejnych osób otrzymuje wyróżnienie – dyplom oraz nagrodę książkową.

Gratulujemy!

Dyskwalifikacja na podstawie Regulaminu Konkursu (§6.1a):
a) praca nadesłane po terminie:
– Hubert Zięba
– Weronika Pieróg
b) konkurs przeznaczony jest dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych:
– Ryszard Szopa

Finał:

 • Do etapu finałowego uczniowie są kwalifikowani przez Komisję na podstawie rankingu liczby punktów uzyskanych na drugim etapie Konkursu.
 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów na drugim etapie Konkursu. W przypadku remisu o zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskana na etapie pierwszym;
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin finału ogłoszony zostanie w terminarzu konkursu;
 • Finał przeprowadzony będzie w całości zdalnie w tym samym dniu;
 • Etap finałowy ma formę prezentacji przygotowanej przez Uczestnika, w czasie której przedstawi przygotowany przez siebie Projekt. W czasie prezentacji Uczestnik powinien: odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybrał ten konkretny temat projektu i tę konkretną formę jego prezentacji, przedstawić merytoryczną część swojej pracy, sformułować i przedstawić wnioski;
 • Prezentacja zrealizowana zostanie poprzez wybrany przez Organizatora komunikator internetowy. Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania;
 • O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację. W przypadku remisu decyduje  suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Co będziemy oceniać w czasie prezentacji etapu finałowego?

 • zgodność treści prezentacji z tematem projektu;
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji;
 • oryginalność i pomysłowość;
 • estetyka wykonania prezentacji;
 • samodzielność wykonania prezentacji,
 • poprawność językowa, zasób słownictwa.

Etapy rejestracji:

 1. Wypełnij formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Wymagane jest także podanie imienia i nazwiska jednego z rodziców lub prawnego opiekuna;
 2. Klikając przycisk „Submit” rodzic lub prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu;
 3. Automatycznie na skrzynkę pocztową otrzymasz email potwierdzający rejestrację wraz z linkiem aktywującym konto. Kliknij w link, a następnie możesz już zalogować się do platformy konkursowej, gdzie znajdziesz Test wiedzy pierwszego etapu konkursu. Jeśli jednak nie otrzymasz tej wiadomości natychmiast, odczekaj chwilę i/lub sprawdź folder spam. Możesz także klikając w link ponownego przesłania emaila weryfikacyjnego. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt emailowy: konkurs-z-energia@forumatomowe.org – dokonamy aktywacji konta Uczestnika ręcznie;
 4. Prosimy pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu, aby wziąć udział w dalszej części Konkursu należy przesłać podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika formularz zgody dostępny w zakładce „Formularz zgody”. Formularz należy przesłać przez platformę Konkursową.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” zobaczysz ekran naszej platformy konkursowej (opartej na Moodle). Kliknij następnie w link „Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Klimat”, aby rozwiązać test wiedzy i przesłać rozwiązania zadań kolejnego etapu.

Do platformy konkursowej loguj się zawsze poprzez przycisk „LOGOWANIE” u góry strony.

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę Konkursową. Dopiero po załadowaniu podpisanego formularza zgody Uczestnik będzie miał możliwość przesłać rozwiązania zadań drugiego etapu Konkursu.

Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komisji Konkursowej sprawdzanie Projektu na drugim etapie Konkursu.

Etap 1 – do 7 listopada 2022 r.

Etap 2 – do 7 listopada 2022 r.

Etap 1 i 2 prowadzone są równolegle. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu w dowolnym momencie. Jednak nieprzekraczalny termin nadsyłania projektów drugiego etapu to 7 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników  drugiego etapu Konkursu – 19 listopada 2022 r. (sobota) na zakończenie specjalnego webinaru, który zostanie zrealizowany tego dnia.

Finał Konkursu – 26 listopada 2022 r. (sobota), zdalnie przez wybrany komunikator.

Pragniemy poinformować, że ogłoszenie wyników drugiego etapu trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko „Z Energią dla Klimatu” odbędzie się w sobotę 19 listopada o godz. 16. Zapraszamy Wszystkich na spotkanie na żywo, które rozpoczniemy specjalnym webinarem, dedykowanym tylko dla Was pt. „Smart, green, blue czy carbon- free – jaka powinna być energetyka przyjazna dla klimatu?”.

Webinar poprowadzi Anna Przybyszewska, energetyk jądrowy z Fundacji FORUM ATOMOWE. W czasie webinaru odpowiemy na pytania, co w praktyce oznaczają różne angielskojęzyczne określania dotyczące energetyki i stylu życia. Wyjaśnimy jak różne rodzaje energii wpływają na „kondycję” klimatu. Wyjaśnimy też jak ma się „efekt motyla” i „atomowe nawyki” do walki ze zmianami klimatu i ich skutkami.

Po webinarze ogłosimy wyniki drugiego etapu Konkursu.

Kiedy: sobota, 19 listopada 2022, godz. 16:00
Gdzie: online – link do ClickMeeting przesłany zostanie mailem

Zakres merytoryczny Konkursu (w szczególności pytania testowe 1. etapu) obejmuje następujące zagadnienia z zakresu podstawy programowej geografii, fizyki, chemii w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej:

 • praca, moc, energia,
 • zjawiska cieplne,
 • właściwości materii,
 • elektryczność,
 • klimat, cech klimatu,
 • wpływ zmienności pogody na gospodarkę (szkody w rolnictwie, chłodne lato nad Bałtykiem – wpływ na turystykę, utrudnienia w transporcie lotniczym, samochodowym, warunki narciarskie w górach),
 • sieć rzeczna w Polsce, susza, znaczenie gospodarcze rzek w Polsce (przemysł, energetyka, rolnictwo, transport, gospodarka komunalna, turystyka),
 • energetyka- podział na źródła odnawialne i nieodnawialne, elektrownie w Polsce, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce,), energia jądrowa, Żarnowiec, OZE, elektrownia wiatrowa, elektrownie wodne, elektrownie słoneczne, energia geotermalna,
 • warunki produkcji energii z różnych źródeł, zasoby w Polsce,  – węgiel, gaz, ropa, potencjał OZE,
 • wewnętrzna budowa materii (pierwiastki, izotopy, masa atomowa, liczba atomowa, układ okresowy pierwiastków).

Ponadto tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia:

 • elementy fizyki jądrowej (promieniotwórczość, energia jądrowa),
 • energetyki jądrowej (zasada działania reaktora jądrowego i jego bezpiecznej pracy, elektrownie jądrowe na świecie).

Polecane materiały źródłowe:

Nagrody:

 • Tytuł Finalisty Konkursu otrzymują wszyscy, który uczestniczą w etapie finałowym.
 • Tytuł Laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym.
 • Finaliści Konkursu otrzymują dyplom finalisty oraz nagrody książkowe.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe.
 • 20 uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie drugim, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają dyplomy.

1. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 3000 zł

2. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 2000 zł

3. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1500 zł

4. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1000 zł

5. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 500 zł


Dodatkowo…

wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu oraz ich szkoły oraz 20 osób wyróżnionych na drugim etapie Konkursu otrzymają nagrodę książkową!!

Komunikat dotyczący punktów w rekrutacji do szkoły średniej za udział w Konkursie

Komisja Konkursowa informuje, że organizatorem Konkursu jest Fundacja Forum Atomowe we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Konkurs nie jest organizowany przez kuratoria oświaty.

Informujemy także, że Konkurs „Z Energią dla Klimatu”  nie jest konkursem kuratoryjnym ani olimpiadą przedmiotową.

Czy konkurs „Z Energią dla Klimatu” jest zaliczany do konkursów punktowanych w rekrutacji do średniej szkoły?

Lista osiągnieć wpisywana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej jest ustalana przez dane kuratorium oświaty. Na wniosek organizatora, nauczyciela lub dyrektora szkoły konkurs może zostać wpisany na listę wykazu zawodów (konkursów), uwzględnianych przy rekrutacji do szkoły średniej w danym województwie. 

Organizator, czyli Fundacja Forum Atomowe, wysłała zgłoszenia Konkursu „Z Energią dla Klimatu” do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce. Uczestnik może sprawdzić indywidualnie, czy w jego województwie kuratorium zdecydowało się na uwzględnienie Konkursu na liście.

Przykładowo podajemy wykaz konkursów dla województwa mazowieckiego, gdzie Konkurs „Z Energią dla Klimatu” został uwzględniony: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16390,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html, załącznik 1, pozycja 28.

Informujemy także, że nie wystawiamy żadnych dodatkowych dokumentów poza dyplomami dla laureatów, finalistów i osób wyróżnionych na drugim etapie Konkursu.

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE!
ZAPRASZAMY!

Kontakt z Komisją Konkursową:

konkurs-z-energia@forumatomowe.org

ORGANIZATOR:

WSPÓŁPRACA:

PARTNER:

Tu sprawdzisz wyniki poprzednich edycji Konkursu:

I EDYCJA KONKURSU (2020/2021)

II EDYCJA KONKURSU (2021/2022)

Komisja Konkursowa

mgr Łukasz Koszuk, Przewodniczący, Fundacja Forum Atomowe
mgr inż. Dariusz Aksamit, Fundacja Forum Atomowe
mgr inż. Jacek Frost, Fundacja Forum Atomowe
mgr inż. Paweł Kaszowski, Fundacja Forum Atomowe
dr hab. Agnieszka Korgul
, Wydział Fizyki UW
mgr Marzena Kurpińska, Ministerstwo Klimatu

dr inż. Jakub Ośko, Fundacja Forum Atomowe, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr inż. Anna Przybyszewska, Fundacja Forum Atomowe
mgr inż. Iwona Słonecka, Fundacja Forum Atomowe

Back To Top