skip to Main Content

Zapraszamy uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych do udziału w trzeciej edycji Konkursu wiedzy o wpływie różnych źródeł energii na klimat i środowisko – Z Energią dla Klimatu

Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Etap pierwszy

Rozwiąż test online składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 punkt. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobędą minimum 10 punktów automatycznie zostają zakwalifikowani do drugiego etapu. Do testu można przystąpić trzykrotnie.

Etap drugi

Wybierz i opracuj jeden z zaproponowanych tematów w odniesieniu do swojego lokalnego środowiska (np. szkoła, wieś, miasto, gmina,…) i zaprezentuj go w jednej z trzech form: artykuł do lokalnej prasy, krótki film lub plakat naukowy. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów.

FINAŁ

W czasie finału odbywającego się online przedstawisz przygotowany przez siebie Projekt, a konkretnie poprosimy o odpowiedź na pytania o powód wyboru tego konkretnego tematu projektu i tej konkretnej formy jego prezentacji, a także przedstawienie merytorycznej części swojej pracy, sformułowanie wniosków. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Szczegóły przebiegu Konkursu:

Kliknij w zakładkę, aby dowiedzieć się więcej

ETAP 1. – szczegóły:

 • Aby przystąpić do Konkursu należy zarejestrować się na naszej platformie konkursowej;
 • Każdy może zarejestrować się tylko jeden raz – zgodnie z regulaminem Konkursu  Uczestnik ma możliwość podejść do testu  trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Każda próba nieuczciwego zwiększenia sobie szansy na kwalifikację do drugiego etapu, poprzez tworzenie kolejnych kont na zmienione adresy mailowe, powoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu;
 • W dowolnym momencie (w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu) po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wykonać test wiedzy składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru;
 • Zakres merytoryczny testu opisany jest w zakładce „Co musisz umieć i wiedzieć?”;
 • Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • 300 pierwszych Uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na 10 z 15 pytań zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu;
 • Uczestnik ma możliwość podejść do testu trzy razy w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu. Przy każdym podejściu Uczestnik otrzymuje inny zestaw pytań;
 • Od razu po wykonaniu testu Uczestnik otrzyma wynik. Uczestnik nie uzyska informacji, na które pytania odpowiedział błędnie, a jedynie liczbę punktów zdobytych w czasie testu;
 • W przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów Uczestnik ma wciąż możliwość poprawić ten wyniku w kolejnym, dostępnym podejściu;
 • O kwalifikacji do drugiego etapu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 24-48 h od przekroczenia progu 10 punktów w teście wiedzy.
 • W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu Uczestnik może od razu przystąpić do rozwiązywania zadań tego etapu.

ETAP 2. – szczegóły:

 • Etap drugi Konkursu polega na opracowaniu jednego z tematów zaproponowanych przez Komisję Konkursową w odniesieniu do lokalnego środowiska Uczestnika, tzn. szkoła, wieś, miasto, gmina, powiat, co nazwano dalej „Projektem”;
 • Lista tematów dostępna jest w pliku PDF (kliknij, aby pobrać).
 • Uczestnik ma możliwość wyboru jednej z poniższych form prezentacji projektu: artykuł do lokalnej prasy, film, plakat naukowy (ich specyfikację podano poniżej);
 • Uczestnicy realizują projekt indywidualnie i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników i innych pomocy naukowych. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień i wskazówek;
 • Uczestnik przesyła swój projekt poprzez dedykowaną stronę internetową, po zalogowaniu na swoje indywidualne konto;
 • Termin przesyłania rozwiązań podany zostanie w terminarzu Konkursu;
 • W przypadku nadesłania więcej niż jednego projektu przez Uczestnika, praca nie będzie podlegała ocenie;
 • Każda praca oceniona zostanie przez dwóch recenzentów uwzględniając jej wartość merytoryczną oraz artystyczną. Liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez obydwu recenzentów;
 • Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu.

Co będzie podlegać ocenie?

 • walory merytoryczne (zgodność z tematem, ujęcie tematu w swoim lokalnym środowisku, zawartość merytoryczna – zgodność z aktualnym stanem wiedzy, sposób ujęcia tematu);
 • walory artystyczno-kompozycyjne (kompozycja, estetyka, stopień trudności, poprawność językowa, prawidłowo użyta specjalistyczna terminologia, technika wykonania w przypadku filmu lub plakatu);
 • sposób przedstawienia (kreatywność, pomysłowość, podejście do tematu, możliwość wykorzystania do promowania nauki w otoczeniu szkolnym)

Wymogi dotyczące ARTYKUŁU DO LOKALNEJ PRASY:

 • Artykuł do lokalnej pracy powinien zawierać od 7000 do 9000 znaków (bez spacji).
 • Nad tytułem artykułu należy zamieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz tytuł tematu, który Uczestnik realizuje. Pod artykułem należy zamieścić nazwę i adres Szkoły Uczestnika.
 • Maksymalna wielkość pliku – 20 MB.
 • W artykule powinny zostać zamieszczone niezbędne rysunki, ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele wykonane przez Uczestnika.
 • Należy pamiętać o zasadach cytowania tekstu i ilustracji. W szczególności można wykorzystać ilustracje, których Uczestnik nie jest autorem zachowując prawa autorskie oraz podając źródło.
 • Plagiaty są niedopuszczalne i mogą być powodem dyskwalifikacji Uczestnika. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym.
 • Artykuł powinien zostać przygotowany w dowolnym edytorze tekstu. Należy zapisać go jednak do pliku PDF i w takim formacie przesłać go przez platformę konkursową.
 • Artykuł należy zakończyć bibliografią – spisem materiałów źródłowych, wykorzystanych do przygotowania artykułu.

Wymogi dotyczące FILMU:

 • Nakręć krótki film związany tematycznie z konkursem, którego czas trwania będzie od 2,5 do 4 minut.
 • Film musi zawierać plansze tytułowe:
  • Na planszy początkowej należy zmieścić: imię i nazwisko Uczestnika, oryginalny tytuł filmu, tytuł tematu wybranego przez Uczestnika, 
  • Na planszy końcowej należy umieścić nazwę oraz adres szkoły Uczestnika.
 • Plik należy udostępnić w serwisie YouTube (w formie niepublicznego linku).
 • Link do filmu należy przesłać poprzez platformę konkursową.
 • Film powinien zostać przygotowany wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być publikowany przed ogłoszeniem Konkursu.
 • Organizator zastrzega, że film powinien być zgodny z Wytycznymi dla społeczności portalu YouTube, dostępnymi pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines.

Wymogi dotyczące PLAKATU NAUKOWEGO:

 • Praca powinna zawierać oryginalny tytuł plakatu, tytuł tematu, który Uczestnik realizuje, a także nazwę i adres Szkoły Uczestnika.
 • Maksymalna wielkość pliku: 50 MB.
 • Format plakatu A0.
 • Plakat można przygotować w dowolnym programie graficznym, edytorze tekstu, programie do prezentacji, ale należy go zapisać do postaci pliku PDF i tylko w takim formacie należy go przesłać poprzez platformę konkursową,
 • Na plakacie powinny zostać zamieszczone niezbędne rysunki, ilustracje, zdjęcia, wykresy, tabele wykonane przez Uczestnika.
 • Należy pamiętać o zasadach cytowania tekstu i ilustracji. W szczególności można wykorzystać ilustracje, których Uczestnik nie jest autorem zachowując prawa autorskie oraz podając źródło.
 • Plagiaty są niedopuszczalne i mogą być powodem dyskwalifikacji Uczestnika. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym.
 • Na plakacie należy zamieścić bibliografię – spis materiałów źródłowych, wykorzystanych do przygotowania pracy.
UWAGA! Nadesłane prace zawierające jakiekolwiek treści naruszające prawa lub przekonania innych osób,  informacje obraźliwe lub nieprawdziwe, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu.

FINAŁ – szczegóły:

 • Do etapu finałowego uczniowie są kwalifikowani przez Komisję na podstawie rankingu liczby punktów uzyskanych na drugim etapie Konkursu.
 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje 20 osób z największą liczbą punktów na drugim etapie Konkursu. W przypadku remisu o zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskana na etapie pierwszym;
 • Komisja powiadamia Uczestników o wynikach kwalifikacji do etapu finałowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Termin ogłoszenia wyników drugiego etapu oraz termin finału ogłoszony zostanie w terminarzu konkursu;
 • Finał przeprowadzony będzie w całości zdalnie w tym samym dniu;
 • Etap finałowy ma formę prezentacji przygotowanej przez Uczestnika, w czasie której przedstawi przygotowany przez siebie Projekt. W czasie prezentacji Uczestnik powinien: odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybrał ten konkretny temat projektu i tę konkretną formę jego prezentacji, przedstawić merytoryczną część swojej pracy, sformułować i przedstawić wnioski;
 • Prezentacja zrealizowana zostanie poprzez wybrany przez Organizatora komunikator internetowy. Prezentacja powinna trwać 10 minut, a po jej zakończeniu Komisja może zadać Uczestnikowi dodatkowe pytania;
 • O ostatecznym wyniku Konkursu decyduje liczba punktów uzyskanych za prezentację. W przypadku remisu decyduje  suma liczby punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim Konkursu.

Co będziemy oceniać w czasie prezentacji etapu finałowego?

 • zgodność treści prezentacji z tematem projektu;
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji;
 • oryginalność i pomysłowość;
 • estetyka wykonania prezentacji;
 • samodzielność wykonania prezentacji,
 • poprawność językowa, zasób słownictwa.

Rejestracja i logowanie do platformy konkursowej:

Rejestracja i obsługa Konkursu odbywa się poprzez platformę konkursową Fundacji FORUM ATOMOWE.

Etapy rejestracji:

 1. Kliknij przycisk „REJESTRACJA” u góry strony, który przekieruje do formularza rejestracyjnego na platformie konkursowej.
 2. Wypełnij formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika wymagane jest także podanie imienia i nazwiska jednego z rodziców lub prawnego opiekuna;
 3. Należy wypełnić formularz, wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
 4. Prosimy zapamiętać login i hasło – posłużą one potem do logowania do platformy konkursowej.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na skrzynkę pocztową wysłany zostanie email potwierdzający rejestrację do Konkursu oraz email zawierający link aktywujący konto na platformie konkursowej. Należy kliknąć w link podany w emailu. Wówczas konto Uczestnika na platformie konkursowej będzie aktywne. Jeśli jednak wiadomość nie przyjdzie natychmiast po rejestracji, należy odczekać chwilę i/lub sprawdzić folder spam. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt: konkurs-z-energia@forumatomowe.org.
 6. Ważne! Prosimy pamiętać, że w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiego etapu, aby wziąć udział w dalszej części Konkursu należy przesłać podpisany przez Uczestnika, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, formularz zgody dostępny jest w zakładce „Formularz zgody”. Formularz przesyłamy przez platformę Konkursową.

Po kliknięciu w link aktywacyjny, a następnie przycisk „Kontynuuj” pojawi się ekran z informacją o polityce dotyczącej plików cookies i logów serwera. Należy kliknąć przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję „Wyrażam zgodę na Polityka dotycząca plików cookies i logów serwera” i kliknąć przycisk „Dalej”.

Następnie pojawi się ekran powitalny platformy konkursowej. Aby przesłać formularze zgody, a następnie pracę konkursową należy kliknąć w link >Konkurs „Z Energią dla Klimatu”<.

Rejestracja do Konkursu możliwa jest do ostatniej minuty trwania Etapu 1. i 2. Konkursu, tj. do dnia 1 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

UWAGA! Do platformy konkursowej loguj się zawsze poprzez przycisk „LOGOWANIE” u góry strony. Należy użyć wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła.

Formularz zgody na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunków udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem, udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).

Formularz zgody dla Uczestnika niepełnoletniego (plik pdf)

Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a jego skan lub zdjęcie przesłać poprzez platformę Konkursową. Dopiero po załadowaniu podpisanego formularza zgody Uczestnik będzie miał możliwość przesłać pracę drugiego etapu Konkursu.

Uwaga! Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komisji Konkursowej sprawdzanie Projektu na drugim etapie Konkursu.

Terminarz Konkursu:

Etap 1 – do 27 października 2023 r.

Etap 2 – do 27 października 2023 r.

Etap 1 i 2 prowadzone są równolegle. Uczestnik może zgłosić się do Konkursu w dowolnym momencie. Jednak nieprzekraczalny termin nadsyłania projektów drugiego etapu to 27 października 2023 roku do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników  drugiego etapu Konkursu – 10 listopada 2023 r. (piątek popołudniu) na zakończenie specjalnego webinaru,.

Finał Konkursu – 19 listopada 2023 r. (niedziela), zdalnie przez wybrany komunikator.

Pragniemy poinformować, że ogłoszenie wyników drugiego etapu trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko „Z Energią dla Klimatu” odbędzie się w piątek 10 listopada. Już dziś zapraszamy Wszystkich na spotkanie na żywo, które rozpoczniemy specjalnym webinarem, dedykowanym tylko dla Was.

Szczegóły dotyczące webinaru podamy w terminie późniejszym.

Po webinarze ogłosimy wyniki drugiego etapu Konkursu.

Co musisz umieć i wiedzieć?

Zakres merytoryczny Konkursu (w szczególności pytania testowe 1. etapu) obejmuje następujące zagadnienia z zakresu podstawy programowej geografii, fizyki, chemii w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej:

 • praca, moc, energia,
 • zjawiska cieplne,
 • właściwości materii,
 • elektryczność,
 • klimat, cech klimatu,
 • wpływ zmienności pogody na gospodarkę (szkody w rolnictwie, chłodne lato nad Bałtykiem – wpływ na turystykę, utrudnienia w transporcie lotniczym, samochodowym, warunki narciarskie w górach),
 • sieć rzeczna w Polsce, susza, znaczenie gospodarcze rzek w Polsce (przemysł, energetyka, rolnictwo, transport, gospodarka komunalna, turystyka),
 • energetyka- podział na źródła odnawialne i nieodnawialne, elektrownie w Polsce, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce,), energia jądrowa, Żarnowiec, OZE, elektrownia wiatrowa, elektrownie wodne, elektrownie słoneczne, energia geotermalna,
 • warunki produkcji energii z różnych źródeł, zasoby w Polsce,  – węgiel, gaz, ropa, potencjał OZE,
 • wewnętrzna budowa materii (pierwiastki, izotopy, masa atomowa, liczba atomowa, układ okresowy pierwiastków).

Ponadto tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia:

 • elementy fizyki jądrowej (promieniotwórczość, energia jądrowa),
 • energetyki jądrowej (zasada działania reaktora jądrowego i jego bezpiecznej pracy, elektrownie jądrowe na świecie).

Polecane materiały źródłowe:

Nagrody:

 • Tytuł Finalisty Konkursu otrzymują wszyscy, który uczestniczą w etapie finałowym.
 • Tytuł Laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w etapie finałowym.
 • Finaliści Konkursu otrzymują dyplom finalisty.
 • Laureaci Konkursu otrzymują dyplom laureata.
 • Laureaci Konkursu oraz finaliści, którzy zajęli miejsca 4. i 5. otrzymują nagrody rzeczowe – karty podarunkowe do sklepu z elektroniką.

1. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 4000 zł

2. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 3000 zł

3. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 2000 zł

4. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1500 zł

5. miejsce

Karta podarunkowa do sklepu z elektroniką o wartości 1000 zł

Wyróżnienie:

20 uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie drugim, którzy jednak nie zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają dyplomy.

Ponadto…

…Wszyscy Laureaci i Finaliści Konkursu oraz 20 wyróżnionych osób na etapie 2. Konkursu otrzymają nagrodę książkową!

Komunikat dotyczący punktów w rekrutacji do szkoły średniej za udział w Konkursie

Komisja Konkursowa informuje, że organizatorem Konkursu jest Fundacja Forum Atomowe we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Konkurs nie jest organizowany przez kuratoria oświaty.

Informujemy także, że Konkurs „Z Energią dla Klimatu”  nie jest konkursem kuratoryjnym ani olimpiadą przedmiotową.

Czy konkurs „Z Energią dla Klimatu” jest zaliczany do konkursów punktowanych w rekrutacji do średniej szkoły?

Lista osiągnieć wpisywana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej jest ustalana przez dane kuratorium oświaty. Na wniosek organizatora, nauczyciela lub dyrektora szkoły konkurs może zostać wpisany na listę wykazu zawodów (konkursów), uwzględnianych przy rekrutacji do szkoły średniej w danym województwie. 

Organizator, czyli Fundacja Forum Atomowe, wysłała zgłoszenia Konkursu „Z Energią dla Klimatu” do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce. Uczestnik może sprawdzić indywidualnie, czy w jego województwie kuratorium zdecydowało się na uwzględnienie Konkursu na liście.

Przykładowo podajemy wykaz konkursów dla województwa mazowieckiego, gdzie Konkurs „Z Energią dla Klimatu” został uwzględniony: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16390,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html, załącznik 1, pozycja 28.

Informujemy także, że nie wystawiamy żadnych dodatkowych dokumentów poza dyplomami dla laureatów, finalistów i osób wyróżnionych na drugim etapie Konkursu.

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE!
ZAPRASZAMY!

Kontakt z Komisją Konkursową:

konkurs-z-energia@forumatomowe.org

UWAGA! Formularze zgody oraz pracę konkursową należy przesłać poprzez indywidualne konto na platformie konkursowej, a nie na powyższy adres mailowy.

ORGANIZATOR:

Fundacja FORUM ATOMOWE

WSPÓŁPRACA:

Wydział Fizyki PW

PARTNER:

Ministerstwo Klimatu

Tu sprawdzisz wyniki poprzednich edycji Konkursu:

I EDYCJA KONKURSU (2020/2021)

II EDYCJA KONKURSU (2021/2022)

III EDYCJA KONKURSU (2022/2023)

Komisja Konkursowa

Back To Top